Subvenció Institut Valencià de Cultura

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2022, de la Presidència de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Federació d’Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana, per a finançar activitats de funcionament de l’entitat. [2022/10438]

L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix, en el seu apartat 2.a, la possibilitat de concedir de forma directa, les subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, en els termes arreplegats en els convenis i en la normativa reguladora d’aquestes subvencions.

D’un altre costat, l’article 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, regula el contingut mínim de les bases reguladores de les subvencions esmentades, així com alguns dels tràmits que han de desenvolupar-se durant el procediment d’elaboració.

El pressupost de la Generalitat per a 2022 aprovat per Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022 (DOGV 9247 / 31.12.2021), recull en el capítol IV del programa pressupostari de l’Institut Valencià de Cultura, la línia de subvenció S8605000, de regulació nominativa, el beneficiari de la qual és la Federació d’Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana, amb una dotació de 15.000 euros, amb la finalitat de col·laborar en activitats de funcionament de l’entitat en 2022. Es tracta, per tant, d’una subvenció de caràcter nominatiu prevista en la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022.

L’Institut Valencià de Cultura (IVC, d’ara en avant), segons l’article 2 del Reglament d’organització i funcionament, aprovat pel Decret 5/2013, de 4 de gener, i modificat, successivament, pel Decret 141/2014, de 5 de setembre, i el Decret 124/2016, de 30 de setembre, del Consell, atribueix a aquesta entitat de dret públic, en el seu article 2.2, el foment i impuls de la creació artística en les arts escèniques, el circ, la música, l’audiovisual i les arts contemporànies, així com promocionar-ne la difusió, i consegüentment la convocatòria i gestió de subvencions, ajudes i incentius de les diferents matèries culturals integrades en l’IVC.

La Federació d’Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana (FORPPCV, d’ara en avant) és una entitat sense ànim de lucre que té como finalitat la difusió i el coneixement de la música de pols i pua, així com la coordinació, l’assessorament i el suport a les entitats federades.

S’ha aplicat el que disposa el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat, dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques. La subvenció que es concedeix en la present resolució no necessita la notificació a la Unió Europea, per no tindre els requisits de l’article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea; en concret, per no suposar avantatge econòmic, ja que l’entitat a què va dirigida la subvenció no exerceix activitat econòmica en què puga oferir béns o serveis en el mercat i, per això, no hi ha possibilitat de falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre estats membres.

La legitimació i representació de la presidenta de l’Institut Valencià de Cultura per a dictar aquest acte es deriva del Decret 12/2022, de 14 de maig, del president de la Generalitat, pel qual es nomena la persona titular de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i de conformitat amb el que s’estableix en l’article 4.2, lletres a) i j) del Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Valencià de Cultura, aprovat pel Decret 5/2013, de 4 de gener, del Consell, i modificat, successivament, pel Decret 141/2014, de 5 de setembre, i pel Decret 124/2016, de 30 de setembre, del Consell; tenint en compte que la disposició final primera de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l’Institut Valencià d’Art Modern estableix que «l’entitat de dret públic CulturArts Generalitat passa a denominar-se Institut Valencià de Cultura» (a partir d’ara IVC); y de les competències atribuïdes per l’article 160.1, lletra b), de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que estableix que les persones que presidisquen els organismes públics i les entitats de dret públic seran les competents per a la concessió de les subvencions nominatives.

Per tot allò que s’ha exposat, havent-se seguit els tràmits que s’arrepleguen en l’article 168.1.A) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, d’acord amb el que estableix la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 2022, resolc:

Primer. Atorgament i objecte

Atorgar per concessió directa una subvenció destinada a la Federació d’Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana (FORPPCV), per un import de 15.000 euros per a col·laborar en les activitats de funcionament de l’entitat.

Segon. Raons d’interés públic que concorren en la seua concessió

La possibilitat de concedir una subvenció de caràcter nominatiu a la l’FORPPCV està prevista en l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l’article 168.1.A) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i així està contemplat de manera expressa en el pressupost de la Generalitat per a 2022, en la línia de subvenció S8605000, denominada «Ajuda Federació d’Orquestres i Rondalles de Pols i Pua», amb la finalitat de col·laborar en el funcionament de l’entitat en 2022, amb una dotació de 15.000 euros.

La subvenció regulada en aquesta resolució té caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic de l’entitat sol·licitant i ateses les activitats que motiven el procediment en qüestió, segons el projecte presentat per la FORPPCV, i la finalitat de la Generalitat, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, de col·laborar amb l’impuls de les formacions de pols i pua, segons les determinacions expressament contemplades per la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022.

S’ha optat per atorgar l’ajuda mitjançant resolució i no per conveni, d’acord amb l’article 168.1.A) de la Llei 1/2015, de 8 de febrer, de la Generalitat, atés que no hi ha cap tipus de contraprestació, llevat de la mera aportació econòmica, que se’n derive cap a la Generalitat, i que es tracta d’un fet singular en el temps i en els seus efectes.

Tercer. Entitat beneficiària

L’entitat beneficiària de la subvenció és la Federació d’Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana (FORPPCV), amb CIF V96594361.

Quart. Activitat subvencionada

L’import de l’ajuda anirà destinat al finançament de les despeses corrents derivades de les activitats aprovades per la Junta Permanent de la federació i les despeses de funcionament necessàries i específiques per dur-les a terme, durant l’exercici 2022, segons el que estableix el seu pla d’actuació, que ha sigut depositat a l’IVC i constitueix l’expressió de les mesures de foment musical a les quals l’IVC pretén donar suport sense cap mena de contraprestació directa.

Cinqué. Despeses subvencionables.

 • Seran subvencionables totes aquelles despeses realitzades de naturalesa corrent que estiguen lligades de manera indubtable a la intervenció i a l’execució de les activitats pressupostades i autoritzades, i que resulten estrictament necessàries per a la seua implementació, sempre que complisquen les normes sobre justificació i control establides i que es destinen al finançament de la consecució dels objectius concretats en l’actuació.

Es considerarà despesa realitzada la que haja sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació establert en la present resolució.

En cap cas s’acceptaran les despeses següents com a justificades a l’efecte de l’ajuda concedida, llevat que se’n prove de manera fefaent la relació directa i necessària amb les activitats subvencionades:

 • L’adquisició de material susceptible d’inventariar.
 • Els serveis de càtering, restauració i àgapes promocionals. Excepcionalment, es podrien acceptar despeses de restauració si estan vinculades directament amb una activitat concreta i prevista en la planificació.
 • Les despeses accessòries als desplaçaments (pàrquings, peatges d’autopistes, etc.).
 • L’edició de publicacions alienes als continguts de l’activitat.
 • Les despeses relacionades amb actes de presentació pública d’activitats o de qualsevol altre tipus d’activitat promocional.
 • L’impost sobre el valor afegit (IVA) per a les entitats que tenen dret a la seua deducció.
 • Les despeses financeres, recàrrecs i sancions administratives o penals, excepte les derivades de la constitució de garanties bancàries per a accedir a pagaments anticipats de l’ajuda concedida.
 • Els regals a persones que no estiguen previstos com a premi oficial de reconeixement en les activitats de l’entitat beneficiària.
 • Despeses meritades i/o pagades fora del terme de vigència de l’ajuda concedida.

Entre les despeses subvencionables es poden incloure:

 • Despeses directes: seran subvencionables les despeses que resulten necessàries per a la realització de l’activitat subvencionada, sempre que estiguen relacionades amb l’activitat i resulten indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta.
 • Despeses indirectes: seran subvencionables aquelles despeses de funcionament corresponents a l’activitat general de l’entitat beneficiària, que hagen sigut necessàries per a la consecució de l’objecte de la subvenció (llum, telèfon, internet, i anàlegs), sempre que aquests costos corresponguen al període en què efectivament es realitza l’activitat. Únicament es podrà imputar a aquest concepte de despesa un màxim d’un 20% de la subvenció concedida.
 • Despeses de personal intern: seran subvencionables els costos (salari i seguretat social) de personal intern de l’entitat beneficiària, necessaris per a la realització de l’activitat subvencionada.

S’inclouran en la partida de despeses de personal les derivades de la contractació de personal, totalment o parcialment, per a la seua intervenció en l’activitat subvencionable, sempre que existisca una relació laboral, fixa o temporal, entre l’entitat beneficiària i la persona treballadora. En el document de justificació de l’activitat subvencionable, l’entitat sol·licitant indicarà el percentatge de la jornada laboral que el personal dedique al projecte.

No s’inclouran les despeses originades per les persones integrants de les juntes directives o consells de direcció de les entitats beneficiàries ni de les contraparts.

 • D’acord amb el que es disposa en l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el cost d’adquisició de les despeses subvencionables haurà d’estar d’acord amb el valor de mercat. Si escau, l’òrgan gestor podrà fer la comprovació del valor del mercat amb els mitjans assenyalats en l’article 170 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Les activitats que es subvencionen podran executar-se a partir de l’1 de gener de 2022 i fins a la data de finalització del termini per a presentar la justificació.

Sisé. Quantia

L’import de la subvenció s’estableix en un màxim de 15.000 euros, valorant positivament que existisquen fonts privades alternatives de finançament.

Aquest import s’abonarà amb càrrec a la línia de subvenció S8605000, de la secció IV, de la entitat, consignada en el pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2022.

Seté. Vigència

La present resolució produirà efectes des de l’endemà de la data de la seua publicació en el DOGV i mantindrà l’eficàcia fins al 30 de novembre de 2022. No obstant això, les despeses subvencionables es poden haver realitzat des de l’1 de desembre de 2021.

La present ajuda no es pot prorrogar, de conformitat amb el que estableix l’article 168.1.A) de la Llei 1/2015, d’acord amb el qual les subvencions nominatives no poden tenir caràcter pluriennal, excepte les subvencions de capital el beneficiari de les quals siga una altra administració pública territorial.

Huité. Procediment

 • L’entitat beneficiària haurà de manifestar, en el termini de quinze dies hàbils a partir de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la seua conformitat amb la concessió de la subvenció i amb les presents bases reguladores, d’acord amb el model que s’inclou com a annex I de la present resolució.
 • El model de conformitat, degudament omplit i signat, haurà de presentar-se telemàticament en el registre electrònic del Institut Valencià de Cultura, en el següent enllaç:https://sede.ivc.gva.es/sta/carpetapublic/doevent?app_ code=sta&page_code=catalogo&lang=ca o en qualsevol dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Junt amb la conformitat amb la subvenció i les seues bases reguladores, en el cas que el compte bancari de l’entitat no estiguera donat d’alta en la Generalitat, o haja de modificar les seues dades, s’haurà d’aportar, d’acord amb el que estableix l’Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l’administració de la Generalitat, la documentació següent:
 • Model de domiciliació bancària (annex II) firmat pel representant de l’entitat beneficiària juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la representació.
 • Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com de l’IBAN, que s’assenyale en el model de domiciliació bancària.
 • D’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si el document de conformitat s’haguera omplit de forma incompleta o no s’hagueren aportat els requisits i documents que s’assenyalen en aquesta base, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, en cas de no fer-ho, se la tindrà per desistida, prèvia resolució d’arxivament d’expedient, que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 21 de la norma esmentada, quedarà sense efecte la concessió de la subvenció, i perdrà, per tant, el dret a la percepció.

Nové. Òrgan gestor

Correspon la tramitació i la gestió de la subvenció al Servei d’Ajudes de l’Institut Valencià de Cultura i al director de l’entitat.

Desé. Obligacions de l’entitat beneficiària

L’entitat beneficiària d’aquesta subvenció quedarà obligada a:

 • Dur a terme el programa d’activitats derivat del pressupost aprovat per la Junta Directiva que constitueixen l’expressió de les mesures de foment musical i del funcionament de la FORPPCV, i que s’ajusten als objectius a què l’IVC pretén donar suport. En aquest sentit, l’entitat subvencionada ha presentat per registre electrònic amb caràcter previ a la signatura de la present resolució el programa d’activitats que finança l’ajuda rebuda, així com el pressupost total de l’activitat inclosa en l’àmbit de la subvenció directa concedida.

No obstant això, en aplicació de què preveu l’article 8.2 c) del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada pel Covid-19 (DOGV 8781, 06.04.2020), en cas de no desenrotllar-se l’activitat, o només una part, és podrà procedir a la justificació parcial de l’ajuda, abonant als beneficiaris les despeses justificades i anul·lant la resta del crèdit.

 • Incorporar la marca o logotip de l’Institut Valencià de Cultura, que ha d’aparéixer en les activitats de la FORPPCV, acompanyat expressament de la frase: «Amb el patrocini de l’Institut Valencià de Cultura», d’acord amb les normes d’identitat corporativa d’aquesta institució.
 • Informar sobre el compliment de les obligacions de publicitat activa assenyalades en l’article 4 de Llei 1/2022, de 13 d’abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, a través de la publicació en la seua pàgina web de la subvenció concedida i el text íntegre d’aquesta resolució, com a entitat privada que percep subvencions de l’administració autonòmica per import superior a 50.000 euros, o quan les ajudes o subvencions percebudes representen almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals, sempre que arriben com a mínim la quantitat de 5.000 euros, a través de la publicació en la seua pàgina web de l’import de la subvenció, de l’entitat pública concedent i del programa d’activitats subvencionat.

En aquest sentit, l’entitat queda sotmesa a l’article 18 de la Llei 38/2003, en la qual s’estableix el marc general de publicitat en matèria de subvencions perquè té caràcter de legislació bàsica de l’Estat, de conformitat amb la disposició final 1ª de la llei, a l’empara de l’article 149.1.13a, 14a i 18a de la Constitució.

En aquest sentit, tot el material gràfic i audiovisual publicitari que es realitze (cartells, fullets, pancartes, DVD, CD, i la resta de documentació i material utilitzat) indicaran que l’activitat subvencionada es realitza en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura, i les inclusions o mencions que es realitzen en les pàgines web oficials per a donar repercussió a les activitats, incorporaran, si correspon, els logotips que la Generalitat Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura faciliten.

Respecte a les campanyes de publicitat que es duguen a terme, s’haurà de respectar el que s’estableix en la Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l’interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.

 • Comunicar a l’IVC l’obtenció, si és el cas, de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol administracions o ens públics o privats.

En el cas de percebre durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40% del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció pública, sempre que arriben com a mínim a la quantitat de 5.000 euros, haurà de complir les obligacions de transparència establides en la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

Els contractes que formalitze l’entitat beneficiària de la subvenció amb el mateix proveïdor per a la realització d’actuacions subvencionades, que tinguen un import igual o superior a 15.000€ (IVA exclòs), requeriran per a l’acceptació que s’hagen sol·licitat almenys tres ofertes de tres proveïdors diferents, amb caràcter previ a l’adquisició del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials que té, no hi haja en el mercat més que una empresa prestadora o subministradora, o la despesa s’haja realitzat amb anterioritat a la publicació de la present resolució.

Tot això d’acord amb el que preveu l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb relació a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 • Així mateix, amb anterioritat a la publicació de la present resolució, la FORPPCV ha acreditat documentalment:
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries davant de la Hisenda estatal, l’autonòmica, i amb la Seguretat Social, i haver autoritzat l’IVC a obtindre aquestes dades en el seu nom.
 • Una declaració responsable de no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Una declaració responsable d’altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos rebuts per a la mateixa finalitat, provinents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sense que, en cap cas, la suma de totes aquestes puga superar el cost de l’activitat subvencionada.
 • Les altres obligacions que es preveuen com a bàsiques en l’esmentada Llei 38/2003 i en el seu Reglament de desplegament i, especialment, les que conté l’article 14.
 • Presentar tota la documentació relacionada amb la subvenció directa rebuda, incloent la justificació, a través de Registre electrònic de l’IVC: https://sede.ivc.gva.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_ CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&lang=CA
 • Quant a la subcontractació, de conformitat amb el que preveu l’article 29 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, la persona beneficiària podrà subcontractar amb tercers l’activitat subvencionada sempre que l’import subcontractat no excedisca el 50 per cent de l’import de la subvenció, i queden excloses les subcontractacions que no aporten valor afegit al desenvolupament de l’activitat, perquè es considera que obeeixen a serveis que es presten amb preus per damunt dels habituals de mercat. A més, hauran de tenir-se en compte les limitacions esta- blides en l’apartat 7 d’aquest article, referent a la subcontractació amb determinades persones o entitats vinculades a la persona beneficiària.

Els justificants que no complisquen aquests paràmetres quedaran exclosos del compte justificatiu i, si és el cas, comportarà la minoració de l’ajuda.

A més, el punt 7 lletra d) del mateix article 29 diu: «En cap cas podrà concertar-se pel beneficiari l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que concórreguen les circumstàncies següents:

1a. Que s’obtinga la prèvia autorització expressa de l’òrgan concedent.

2a. Que l’import subvencionable no excedisca del cost incorregut per l’entitat vinculada.

L’acreditació del cost es realitzarà en la justificació en els mateixos termes establits per a l’acreditació de les despeses del beneficiari.»

Onzé. Règim, termini de justificació i control de les subvencions

 • La justificació es realitzarà mitjançant un compte justificatiu simplificat que s’ha de presentar davant de l’IVC en qualsevol data posterior a la publicació de la present resolució i fins al dia 30 de novembre de 2022. Les despeses que no tinguen una relació directa, necessària i inequívoca amb les activitats subvencionades no es tindran en compte a l’efecte de la justificació.

Les factures o documents equivalents hauran de portar estampillada la frase «Factura presentada a l’Institut Valencià de Cultura per a l’expedient de subvenció (número d’expedient) en el qual s’ha imputat la quantia de (quantia imputada)».

El compte justificatiu haurà d’incloure:

 • Una memòria d’actuació justificativa, relativa al nivell d’execució i satisfacció de les activitats desenvolupades per la FORPPCV, a les quals es refereix la present resolució, que s’acompanyarà de la justificació gràfica o documental d’aquestes en suport digital (fullets, programes de mà, webs, cartells, publicacions en revistes, xarxes socials, etc.).

En compliment de l’article 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, sector públic instrumental i subvencions, s’elaborarà un pla de control amb la finalitat de procedir a la comprovació material i indicar l’abast d’aquesta, que inclourà obligatòriament el control del 10% de la quantia de l’ajuda, a part de l’aportació de tota la documentació requerida en el paràgraf anterior

 • Aportació d’un informe d’auditoria sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes en els termes de l’article 74 del Reglament de la Llei, aprovat mitjançant Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, realitzat per un auditor inscrit com a exercent en el registre oficial d’Auditors de Comptes dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. La despesa d’auditoria tindrà la condició de despesa subvencionable amb el límit màxim del 5% de l’import de l’ajuda prevista en aquesta resolució. Aquest informe s’acompanyarà obligatòriament del model de Relació de justificants disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/.
 • Una memòria econòmica abreujada que contindrà un estat representatiu de les despeses en què s’ha incorregut en la realització de les activitats subvencionades, degudament agrupades, i, si escau, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes. Aquesta memòria s’acompanyarà obligatòriament del model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/.

No obstant, FORPPCV queda obligada a presentar davant l’IVC les factures en el cas que li siguen requerides, que acrediten despeses efectivament realitzades corresponents a l’activitat objecte d’aquesta subvenció directa, així com els justificants de pagament. A aquest efecte, s’hauran d’aportar originals i còpies dels justificants de despeses requerits, i s’haurà d’identificar per a cadascun dels comprovants si ja s’ha aportat en la justificació d’alguna altra ajuda, a l’efecte de comprovar la compatibilitat entre les ajudes rebudes amb la mateixa finalitat, de conformitat amb l’article 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS).

 • Així mateix, l’entitat beneficiària haurà d’acreditar, per mitjà de certificació expedida per l’òrgan competent, davant de l’òrgan gestor de la subvenció regulada en aquesta resolució, els punts següents:
 • Que els fons han sigut destinats a realitzar l’activitat per a la qual van ser concedits.
 • Que la documentació original acreditativa de la despesa realitzada i efectivament pagada es troba en les seues dependències, a disposició de l’òrgan gestor de la subvenció, de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

Dotzé. Forma de pagament de la subvenció

 • El pagament de la subvenció s’efectuarà, amb caràcter general, mitjançant transferència bancària al compte que s’indique del qual siga titular l’entitat beneficiària, i ha de comptar amb la prèvia justificació documental de l’ús que se n’ha fet. A més, el Servei d’Ajudes de l’IVC expedirà certificació en què conste que s’ha assolit l’objecte de la concessió de la subvenció. L’import de les despeses justificades serà, com a mínim, igual a l’import de la quantitat màxima concedida, i la quantitat que abonarà l’IVC serà com a màxim l’import de les despeses correctament justificades.
 • No obstant el que disposa l’apartat anterior i a petició de l’entitat beneficiària, d’acord amb l’article 171.3.a) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions se podrà anticipar-se fins a un 30% de l’import total de la subvenció, de manera immediata des de l’endemà de la publicació en el DOGV de la present resolució. A aquest efecte, l’entitat beneficiària podrà presentar la sol·licitud de pagament anticipat a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució i, en aquest cas, haurà de dipositar un aval bancari per la quantia el pagament anticipat de la qual se sol·licita, amb una duració indefinida, mantenint la seua vigència fins que l’IVC, una vegada presentada la justificació, certifique l’extinció de l’obligació garantida i la cancel·lació de l’aval.

L’aval serà retornat una vegada verificat per l’IVC que la justificació s’ajusta al que es disposa en la present resolució i sempre que d’aquesta no s’inferisquen irregularitats en les despeses de l’activitat, que puguen comportar minoracions de la subvenció concedida.

Les despeses de garantia bancària tindran consideració de despesa subvencionable, d’acord amb el que es preveu en l’article 31.7 de la Llei 38/2003.

Les quantitats lliurades anticipadament i no justificades hauran de ser reintegrades per mitjà de xec nominatiu conformat o bancari, a nom de l’Institut Valencià de Cultura. D’acord amb el que es preveu en l’article 62.4 de la citada Llei 1/2015, els interessos de demora es calcularan des del moment en què s’haja produït el pagament de l’ajuda fins a la data en què s’acorde la procedència del reintegrament.

 • Podran realitzar-se, a més, abonaments a compte, que suposaran la realització de pagaments fraccionats que respondran al ritme d’execució de les activitats programades, abonant-se per quantia equivalent a la justificació presentada, i sempre que la naturalesa i característiques de les actuacions permeten aquest fraccionament a l’efecte de pagament, tot això de conformitat amb el que s’estableix en l’article 171, epígrafs 2 i 4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Si es dona el cas que s’ha rebut un pagament anticipat abans de sol·licitar un abonament a compte, els dos procediments són compatibles.

 • No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Hisenda estatal, l’autonòmica, i la Seguretat Social, per a comprovar la qual cosa l’entitat beneficiària autoritzarà l’IVC perquè obtinga les certificacions pertinents per via telemàtica.

Tretzé. Compatibilitat de les ajudes

L’ajuda concedida serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en la present resolució. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada, tot això de conformitat amb l’article 65.3.c del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’article 168.1.A apartat c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda, del sector públic instrumental i de subvencions.

Catorzé. Minoració, anul·lació i reintegrament de les subvencions

 • Es reduirà proporcionalment la subvenció en cas que la justificació de les despeses realitzades no abaste la quantia atorgada, així com quan, havent-se subvencionat una part del cost total de l’activitat, no es justifique l’import total de la despesa que suposa el desenvolupament de l’activitat esmentada.
 • La presentació extemporània de la justificació donarà lloc a la incoació d’un procediment per a deixar sense efecte la subvenció concedida. En tot cas es garantirà el dret d’audiència de l’interessat.
 • En els casos previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions, els beneficiaris hauran de reintegrar la totalitat o una part de la quantitat percebuda més els corresponents interessos de demora. En aquests casos es procedirà a la incoació de l’oportú expedient que, amb audiència prèvia de l’interessat, serà resolt per la persona titular de l’òrgan gestor de la subvenció.
 • El falsejament o l’ocultació de dades i documents, ja que afecten substancialment la concessió i lliurament de fons públics, donarà lloc a l’exigència de responsabilitats tant en l’ordre administratiu com en el jurisdiccional competent.
 • L’Institut Valencià de Cultura es reserva el dret a realitzar les inspeccions tècniques i administratives que es consideren necessàries a fi de comprovar la correcta execució de l’actuació subvencionada.

Quinzé. Règim jurídic aplicable

Aquesta subvenció es regirà, a més del que disposa aquesta resolució, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i pel Reglament de l’esmentada llei, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, excepte en allò que afecte els principis de publicitat i concurrència, així com pel que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i per les altres normes de dret administratiu que hi siguen aplicables.

Setzé. Efectes

La present resolució produirà efectes a partir de l’endemà de la publicació en el DOGV.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 114.c) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

 • Potestativament, recurs de reposició davant la presidència de l’Institut Valencià de Cultura, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el potestatiu de reposició.
 • Directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que els interessats puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.

València, 6 de novembre de 2022.– La presidenta del Institut Valencià de Cultura: Raquel Tamarit Iranzo.