Política de Privacitat

Des de l’entitat FEDERACIÓ ORQUESTRES I RONDALLES POLS I PUA COMUNITAT VALENCIANA estem profundament compromesos amb la defensa dels drets de protecció de dades personals dels nostres contactes per això publiquem aquesta informació amb la finalitat d’informar degudament:

Dels seus drets i de l’ús d’aquesta web ABANS de facilitar les dades;

De les mesures que garanteixen la salvaguarda i integritat de les dades;

Perquè el consentiment previ a l’enviament de dades per la seua part puga estar degudament fonamentat

Tot això complint amb totes les obligacions legalment disposades en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD), en el seu Reglament de Desenvolupament 1720/2007, de 21 de desembre i en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), així com tota la normativa espanyolaeuropea aplicable a aquesta matèria.

Per això, qualsevol usuari que desitge informació, ha de marcar obligatòriament l’opció d’haver llegit i acceptat la política de privacitat del lloc web, l’avís legal i la política de cookies.

1. Qui és el Responsable del tractament de les teues dades?

Nom: FEDERACIÓ ORQUESTRES I RONDALLES POLS I PUA COMUNITAT VALENCIANA
CIF: V-96594361
Direcció: Plaza Poeta Miguel Hernandez, 2, 14 – Edif. Comercial 2ª Planta. 46910, Alfafar (Valencia).
Email: foppcv@gmail.com
Xarxes:

 

2. Quina és la finalitat del tractament de les teues dades?

Les dades recollides a través dels formularis de la web s’usen per a proporcionar-te la informació que ens sol·licites i mantindre’t informat sobre les les nostres activitats i notícies d’interés.

T’informem que una vegada recollits, les teues dades passen a formar part d’un tractament al qual se li apliquen les mesures de seguretat corresponents.

3. Per quant temps conservarem les teues dades?

Les dades personals recollides a través dels formularis de la web es conservaran durant el temps que dure la relació de l’alumne o contacte amb el centre, una vegada acabada la relació es mantindran només per a complir les possibles obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

Legalment podem tractar les dades que et sol·licitem en haver-nos proporcionat el teu consentiment per a poder fer-ho. Això és així perquè has manifestat expressament el teu consentiment mitjançant l’activació de la casella he llegit i accepte.

5. Es comuniquen les teues dades a altres destinataris?

Les dades que introdueixes en la web no seran comunicats a altres entitats, excepte per imperatiu legal o per a poder donar compliment a l’objecte per al qual van ser facilitats.

Les teues dades es recullen a través dels formularis inserits en la nostra web que està allotjada en els servidors de l’empresa de *hosting Register.it  situats a Itàlia, per tant, les teues dades no ixen de la Unió Europea. T’aportem més *info sobre la seguretat de l’allotjament, facilitada per la pròpia empresa:

https://www.register.it/company/legal/informativa-privacy

Quins drets tens en facilitar-nos les teues dades?

Són els següents:

Dret d’informació per a ser informat de manera clara Abans que les teues dades siguen recollides sobre quines dades teues estan sent tractats, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si els comunicaran o els han comunicats a algú.

Dret d’accés per a conéixer quines dades teues estan sent tractats, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si els comunicaran o els han comunicats a algú.

Dret de rectificació per a modificar aquelles dades teues inexactes o incomplets.

Dret de cancel·lació per a cancel·lar les teues dades inadequades o excessives.

Dret d’oposició per a evitar que es tracten les teues dades o que deixen de tractar-se encara que només en els supòsits que estableix la llei.

Dret de limitació del tractament per a sol·licitar que se suspenga el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei.

Dret a la portabilitat de les dades per a poder rebre les teues dades facilitades en un format electrònic estructurat i d’ús habitual i poder transmetre’ls a un altre responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades amb la finalitat que no es prenga una decisió sobre tu que produïsca efectes jurídics o t’afecte basada només en el tractament de les teues dades.

Com puc exercitar els meus drets?

Per a exercir qualsevol dels teus drets hauràs de sol·licitar-ho a l’email foppcv@gmail.com incloent: 

1.- Fotocòpia del document identificatiu de la teua identitat o signatura electrònica.

2.- Contingut de la petició que realitzes i si fora necessari, els documents que l’acrediten.

3.- Direcció (a l’efecte de notificacions), data i signatura

Si exercites els teus drets per un representant voluntari expressament designat, hauràs d’aportar el document o instrument electrònic que acredite la representació.

En el cas que el titular de les dades fora menor d’edat o incapacitat, s’exercitarà els drets pel seu representant legal degudament acreditat.

8. Què puc fer si els meus drets no han sigut atesos?

En cas que consideres que no hem satisfet la teua petició, pots presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’apartat del seu web: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

9. Enllaços a altres webs

Aquesta política de privacitat només s’aplica a les dades personals recaptades a través de la nostra web però aquesta web conté enllaços a altres pàgines web pel que l’entitat FEDERACIÓ ORQUESTRES I RONDALLES POLS I PUA COMUNITAT VALENCIANA no és responsable de les pràctiques de privacitat d’aqueixes altres webs.

És a dir, en punxar en un d’aquests enllaços estan abandonant la nostra web pel que hauries de llegir les polítiques de privacitat d’aqueixes altres webs que recapten dades personals.

Si vols més informació, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha editat una guia del ciutadà, pots accedir en: https://www.aepd.es/media/guias/guia-ciudadano.pdf

Data de publicació d’aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT: 12 de febrer de 2021.